Hier kunt u kennis maken met onze visie, uitgangspunten en onze wijze van werken binnen Dreamzzz Kinderopvang. Onze visie op menszijn is gebaseerd op de holistische zienswijze. Hierbij hebben wij ons laten inspireren door Maria Montessori, Rudolph Steiner, Emmi Pikler en Thomas Gordon. 

Dreamzzz Kinderopvang werkt vanuit de holistisch visie. Naast de wettelijke eisen die gesteld worden aan het pedagogisch beleidsplan, conform de wet IKK hebben wij nagedacht over de meerwaarde die Dreamzzz Kinderopvang wil hebben in de jonge levensjaren van kinderen. Onze basis hebben wij gevonden in de visie van Dr. Maria Montessori. Zij was haar tijd ver vooruit en had een ‘holistische’ visie op de wereld en de opvoeding van kinderen. “Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich vanaf de geboorte kunnen ontwikkelen tot vrije mensen die kunnen bijdragen aan een betere samenleving.” Bij Dreamzzz creëren wij een omgeving die voldoet aan de behoeften van de kinderen in iedere ontwikkelingsfase. 

Daarbij vinden wij het belangrijk dat een kind zich bewust is van zichzelf, wat mooi naar voren komt in de visie van Rudolf Steiner; “Antroposofie is een weg naar inzicht die het geestelijke in de mens met het geestelijke in de kosmos wil verbinden. Zij maakt zich in de mens kenbaar als een behoefte van het hart en van het gevoel. Zij moet haar rechtvaardiging vinden in het vermogen deze behoeften te bevredigen.” 

Om onze aller jongsten op het kinderdagverblijf de juiste zorg en aandacht te geven hebben wij ons verdiept in de visie van Emmi Pikler; “Observeer! Leer je kind kennen! Als je werkelijk ziet wat hij nodig heeft, als je voelt wat hem werkelijk dwars zit, wat zijn behoefte is, dan zul je hem ook goed behandelen, zul je hem goed begeleiden en opvoeden.” 

Om deze visies goed samen te laten gaan is het belangrijk gelijkwaardigheid te hebben in relaties, zodat iedereen zichzelf kan zijn en zijn verantwoordelijkheid neemt, rekening houdend met de ander. (Thomas Gordon) 

In ons beleid hebben wij uitgewerkt hoe wij ernaar streven deze meerwaarde in de praktijk te realiseren. Wij geven op holistische wijze inhoud aan de belangrijkste kerncompetenties die de wet op Kinderopvang ons voorschrijft; emotionele veiligheid, persoonlijke competenties, sociale competenties en het leren van waarden en normen. 

Daarnaast treft u in ons pedagogisch beleid onderwerpen als onze groepen, leiding en begeleiding, observatie en registratie, ouderbeleid en nog veel meer…